Algemeen > Mededelingen

Algemene voorwaarden

(1/1)

henkvanzuylen:
Algemene Voorwaarden

Om het forum leuk en gezellig te houden zijn een aantal regels nu eenmaal onvermijdelijk
Lees deze Algemene Voorwaarden goed door vóór je van het Analoog Foto Forum gebruik gaat maken.

1. Je lidmaatschap

1.1 Het Analoog Foto Forum vraagt persoonlijke informatie bij het registeren. Je kan ten alle tijden deze informatie aanpassen of verwijderen.
1.2 Verder verzamelen we ook andere informatie zoals je ip-adres en, welke browser je gebruikt. Deze informatie zal aangewend worden om het forum beter af te stemmen op de gebruikers. 
Ze kan ook aangewend worden bij het nemen van beslissingen indien je de algemene voorwaarden overtreden hebt.
1.3 Het Analoog Foto Forum gebruikt cookies om je persoonlijke instellingen te waarborgen en er wordt bijgehouden welke boodschappen je al gelezen hebt.  (Het is dus het handigst om het gebruik van cookies toe te laten)
1.4 Niets van de informatie wordt verkocht, doorgegeven of bekend gemaakt aan derden.
1.5 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het lid staat in voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
1.6 Het Analoog Foto Forum behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een lidmaatschap te weigeren of de lidmaatschap na registratie weer op te heffen.

2. Wat wordt er niet toegestaan

2.1 Op de man spelen wordt absoluut niet getolereerd!
2.2 Onverdraagzaamheid: Hatelijke, racistische, fascistische, Godslasterlijke, bedreigende, seksueel getinte, denigrerende, lasterende, schokkende of anderszins kwetsende afbeeldingen en uitlatingen tegenover andere bezoekers, de forumleiding of derden plaatsen wordt absoluut niet getolereerd!
2.3 Auteursrechten verbreken
2.4 Teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met de internationale wetgeving zijn niet toegestaan op het forum!
2.5 Eindeloos discussiëren waarbij het allang niet meer over het topic onderwerp gaat staan we niet toe. Hier worden de berichten door het forumbeheer weggeknipt!
2.6 Politieke discussies & berichten met een politieke achtergrond.

3. Mogelijke maatregelen bij overtredingen

3.1 Aanpassen of verwijderen van een bericht: Een moderator of de beheerder  kan een bericht aanpassen als hij /zij vindt dat de inhoud ongepast is of in strijd is met de algemene voorwaarden. Er wordt steeds gezegd waarom het bericht werd aangepast of verwijderd.
3.2 Verbanning: Als je (herhaaldelijk) de regels overtreedt, kan je de toegang tot het forum ontzegd worden. Deze maatregel zal slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Deze ontzegging kan tijdelijke of permanent zijn.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Het Analoog Foto Forum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van dit forum.
4.2 Het lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwarden is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade voor het Analoog Foto Forum.
4.3 Het lid vrijwaart het Analoog Foto Forum tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van dit forum door het lid dan wel door het niet nakomen van het lid van zijn verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden.
4.4 Het Analoog Foto Forum verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten.
4,5 Het lid blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).

5. Opheffen Account

5.1 Het lid kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van het forum gebruik wenst te maken. Het lid dient dit per e-mail of PB aan de beheerder van het Analoog Foto Forum kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.
5.2 Door het lid geplaatste inhoud zal bij de opheffing van het account niet worden verwijderd.
5.3 Het Analoog Foto Forum heeft het recht het account van het lid op te heffen indien het lid gedurende zes (6) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens.

6. Het Forumbeheer
 
6.1 Het lid wordt geacht zich ten allen tijde te houden aan de aanwijzingen van het forumbeheer.
6.2 Het forumbeheer heeft altijd het laatste woord over de interpretatie van de regels en kan als ze dit nodig acht tijdelijk beleid instellen, bestaand beleid wijzigen of uitzonderingen op de regels maken.
6.3 - Het forumbeheer kan berichten verplaatsen, wanneer deze niet in de goede discussie staan om het forum overzichtelijk te houden. Ook kunnen zij berichten verwijderen als de erin vervatte discussie geheel is afgerond en/of geen doel meer dient.

7. Digitale foto's
7.1 Digitale foto's zijn op dit forum niet toegestaan in de rubriek Foto's (kleinbeeld, midden formaat, etc)


8. Contact
8.1 Als er vragen of opmerkingen zijn kan er altijd contact worden opgenomen met de forumbeheerder via onderstaande gegvens.
- Hans Spieringhs - J_a_photo@me.com


* Het Analoog Foto Forum mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen.
* De Algemene Voorwaarden zijn te zien bij toetreding tot het forum.

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie